tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Niedziela, 19 listopada 2017   Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Plan pracy Rady Miejskiej

Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

I kwartał

1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2016 rok.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2016 rok. 
3.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2016 rok.
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2016 rok.

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2016 roku.
2. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.
3.
Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2016 rok: 
 • Miejskiego Domu Kultury w Kole, 
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, 
 • Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, 
 • Żłobka Miejskiego w Kole.
4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1.
Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego:
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2017.
5.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty od posiadania psów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła oraz budżetu  miasta na 2018 rok.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2016 roku godz. 13.00

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2017 roku godz. 13.00
Miesiąc Dzień
Styczeń 25
Luty 22
Marzec 29
Kwiecień 26
Maj 31
Czerwiec 28
Sierpień 30
Wrzesień 27
Październik 25
Listopad 29
Grudzień 28
 
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe