tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Wtorek, 28 stycznia 2020   Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

Plan pracy Rady Miejskiej

Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

I kwartał

1. Uchwalenie budżetu Miasta Koła na 2019 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.
4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2018 rok.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2018 rok. 
6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2018 rok.
7.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2018 rok.
8. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2018 rok.

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2018 roku.
2. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.
3.
Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2018 rok: 
 • Miejskiego Domu Kultury w Kole, 
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, 
 • Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, 
 • Żłobka Miejskiego w Kole.
4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.
6. Raport o stanie gminy.

III kwartał

1. Informacja z realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko HPV.
2.
Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok miejskich spółek prawa handlowego:
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2019.
5.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty od posiadania psów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2019 roku

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2019 roku godz. 13.00
Miesiąc Dzień
Styczeń 23 Sesja budżetowa
Styczeń 30
Luty 27
Marzec 27
Kwiecień 24
Maj 22
Czerwiec 26 Sesja absolutoryjna
Sierpień 28
Wrzesień 25
Październik 30
Listopad 22
Grudzień 18
 
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe