tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 15 grudnia 2018   Imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

Plan pracy Rady Miejskiej

Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

I kwartał

1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2017 rok.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2017 rok. 
3.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2017 rok.
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2017 rok.
5 Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2017 rok.

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 roku.
2. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.
3.
Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 2017 rok: 
 • Miejskiego Domu Kultury w Kole, 
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, 
 • Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, 
 • Żłobka Miejskiego w Kole.
4. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1.
Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2017 rok miejskich spółek prawa handlowego:
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Koła.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów gimnazjalnych.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2018.
5.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty od posiadania psów.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2019 roku

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe