tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 17 sierpnia 2019   Imieniny: Jacka, Anity, Mirona

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w CZERWCU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza skargi w sprawie możliwości naruszenia przez radnych Rady Miejskiej w Kole ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności.
 2. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 12 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu,
 2. informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień      31 grudnia 2018 roku,
 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 • Miejski Dom Kultury w Kole.
 1. wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok
Komisja Rewizyjna 13 VI 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Omówienie i podsumowanie kontroli w Żłobku Miejskim w Kole oraz podpisanie protokołu.
 2. Sprawy różne.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 13 VI 18.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu.
 2. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018.
 3. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu i Finansów 24 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
 5. Sprawy różne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 24 VI 16.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koła oraz określenia granic ich obwodów.
 3. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2018 rok
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 24 VI 17.00 Pokój nr 10 Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1. Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Koperta Życia”.
 2. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
 3. Sprawy różne.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 25 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 4. Analiza projektu uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.
 5. Wypracowanie opinii dot. zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2018.
 6. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 25 VI 16.15 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojciechowskiego, Niezłomnych.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ulicy Wisławy Szymborskiej.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul.   Cegielnianej (dz. nr 14/5).
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/7 i 14/8).
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna.
 7. Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2018 rok
 8. Sprawy różne
Komisja Statutowa 27 VI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie omówienie prac dot. zmiany Statutu Miasta Koła.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe