tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Piątek, 15 listopada 2019   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole

 
LINK do transmisji XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole:
 
 

Zapraszam na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (zobacz).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku (zobacz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła  na lata 2019-2025 (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (zobacz).
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych zmienioną uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku (zobacz).
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Kole informujemy, iż obrady są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.kolo.pl
 
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta w Kole z siedzibą: 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1.
2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować sięwsprawach związanych zprzetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta - przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołówz posiedzeń.
4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie zustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie doinformacji publicznej.
5. Transmisja obrad sesji Rady Miasta jest dostępna w sieci Internet. Nagrania zsesji zamieszczane są nastronie internetowej www.kolo.pl. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodniezobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeńrejestrujących obraz i dźwięk.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznejw rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Paniądanych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciudanych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miastalub posiedzeniu komisji Rady Miasta), a nagrywanie sesji RadyMiastai przebiegu komisji Rady Miastanie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeńkomisji Rady Miasta.
9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługującychPanu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj.Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresuochrony danych osobowych.
11. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miasta oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowaniadecyzji, w tym profilowania. 


Wybierz nagranie z listy:
 
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe