tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Wtorek, 18 grudnia 2018   Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Artur Zwierzyński
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 101
Tel. (63) 262 75 61
e-mail: obsluga.zarzadzanie@kolo.pl
 

Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

Anna Sieradzan
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Sekretariat, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 7
Telefon:  (63)  26 27 503
Email: sekretariat@kolo.pl
Ewelina Kosmalska
Stanowisko: Podinspektor
Kontakt:  Punkt Obsługi Mieszkańca, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter (hol)
Telefon:  (63) 272 08 10, (63)  27 22 311
fax (63) 272 29 84
Email: um@kolo.pl
Iwona Szymczak
Stanowisko: Podinspektor
Kontakt:  Punkt Obsługi Mieszkańca, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter (hol)
Telefon:  (63) 272 08 10, (63)  27 22 311
Email: um@kolo.pl

Edyta Adamczyk
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206 
Telefon:  (63)  26 27 526
Email: obrona.cywilna@kolo.pl
Małgorzata Szlachta-Panek
Stanowisko: Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206 
Telefon:  (63)  26 27 526
Email: srodki.zewnetrzne2@kolo.pl

Tomasz Misiak
Stanowisko: Główny Specjalista, Informatyk
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 201
Telefon:  517 477 711
Email: informatyk@kolo.pl


Stanowisko: Kierowca
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło


Doręczyciele
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło
Telefon:  (63)  26 27 509

Podstawowe zadania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Burmistrza;
2) prowadzenie rejestrów upoważnień udzielonych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych;
3) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza;
4) prowadzenie Punktu Obsługi Mieszkańca, w zakresie:
a) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
b) wydawanie druków, wniosków dla poszczególnych spraw,
c) udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie.
5) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy;
6) obsługa techniczno-organizacyjna konferencji, spotkań i szkoleń odbywających się w Urzędzie;
7) koordynowanie korzystania z samochodu służbowego i prowadzenie rejestru kart drogowych;
8) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe, kancelaryjne i środki czystości oraz prowadzenie ewidencji ich zakupu i rozdziału;
9) dostarczanie do adresatów korespondencji Urzędu w obrębie miasta;
10) administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu w zakresie:
a) zabezpieczenie mienia Urzędu;
b) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz wokół budynków Urzędu (za wyjątkiem budynku pływalni miejskiej);
c) gospodarowanie pieczątkami, pieczęciami urzędowymi oraz tablicami urzędowym;
d) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem technicznym i konserwacją wyposażenia Urzędu.
11) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
12) zabezpieczenie spójnego funkcjonowania informatycznej infrastruktury Urzędu poprzez:
a) zarządzanie siecią komputerową Urzędu oraz sieciowymi systemami operacyjnymi,
b) zarządzanie systemami baz danych,
c) zapewnienie bieżącej archiwizacji danych i kontroli antywirusowej,
d) administrowanie oprogramowaniem w urzędzie,
e) inwentaryzację zasobów sprzętowych i programowych,
f) utrzymanie sprawności technicznej sprzętu informatycznego,
g) tworzenie i administrowanie profilami, grupami użytkowników oraz zarządzanie ich uprawnieniami,
h) zakładanie i usuwanie kont pocztowych,
i) zarządzanie dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom funkcjonalności i zabezpieczeń;
13) Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów:
a) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
b) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Burmistrza Miasta,
e) Rady Miasta w Kole
f) Rady Powiatu Kolskiego,
g) Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
h) referendów ogólnokrajowych i gminnych.
14) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń i imprez masowych;
15) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wydziałami w zakresie prawidłowości stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
16) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
17) współdziałanie z instytucjami w zakresie akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
18) prowadzenie magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i  wymiany sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
19) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, realizacji zadań obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych;
20) realizowanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych – Pełnomocnik do  spraw ochrony informacji niejawnych – PI (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Koła).
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe