tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 21 stycznia 2019   Imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

Wydział Oświaty

Naczelnik Katarzyna Michalak
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 111
Tel. (63) 262 75 38
e-mail: naczelnik.wo@kolo.pl

Pracownicy Wydziału Oświaty:

Ewa Chmielewicz
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 539
Mariola Nowicka
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 539
Email: w.sprawspolecznych@kolo.pl
Ilona Niemowna-Trębacka
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 539

Podstawowe zadania Wydziału Oświaty:

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań jako organu prowadzącego dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli:
a) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
b) prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku nauki oraz uczniów niepełnosprawnych,
c) opracowywanie regulaminów konkursów i powoływanie komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, d) przedkładanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
e) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom,
f) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
g) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych,
h) załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkole,
i) koordynowanie projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
j) wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia,
k) dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
l) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
m) przygotowania projektów regulaminów w sprawach: wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie Karta Nauczyciela,
2) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
3) realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe