tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Niedziela, 22 kwietnia 2018   Imieniny: Leona, Kai, Heliodora

Kolski Informator Pozarządowy

Kolski Informator Pozarządowy zawiera informacje skierowane do organizacji pozarządowych. Intencją miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

OGŁOSZENIE


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016"
 

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w okresie od  15 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. poniżej publikujemy wzór oferty, który ma zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Dz. U.  z 2016r., poz. 1300)

Do pobrania:

Wzór oferty 87.1 KB

 

Mapa organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Koło


 

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Miejską KołoMiejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło

Kolski Klub Sportów Walki
ul. Sienkiewicza 57/5, 62-600 Koło
 
Kolskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Grodzka 21, 62-600 Koło
 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon”
ul. Kolejowa 5, 62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło
ul. Blizna 45,62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 
ul. Sienkiewicza 5, 62-600 Koło
 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
 
Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Kościelna 10, 62-600 Koło
 
Towarzystwo Śpiewaczo Muzyczne „Lutnia”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
ul. Wojciechowskiego 21A, 62-600 Koło
 
Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
ul. Dąbska 40, 62-600 Koło

Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Kole
ul. Włocławska 8/45, 62-600 Koło

Kolski Klub Fotograficzny „Fakt”
ul. Tulipanowa 5/13, 62-600 Koło
 
Klub Sportowy Siatkarz Koło
ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Kolanie
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
 

Otwarte konkursy ofert

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Brak
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert:
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert:

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. organizacje, którym przyznano dotacje proszone są o dostarczenie:

1. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
2. danych osobowych przedstawicieli organizacji upoważnionych do reprezentacji: imię i nazwisko oraz numer PESEL,
3. numeru rachunku bankowego,
4. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
5. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
6. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.

Zastępca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska /-/        

W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. organizacje, którym przyznano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowana proszone są  o dostarczenie
 1. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.
Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.
 
Zastępca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska /-/

                                                                                                                            
W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Akty prawne

Burmistrz Miasta Koła informuje, że w dniu 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

Rozporządzenie określa:

 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego
 2. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego
 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 4. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu)

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Na mocy przepisów przejściowych do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w okresie  od  1 lutego 2017 do 30 listopada 2017 r. poniżej publikujemy wzór oferty, który ma zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. – Dz. U  z 2016r., poz. 1300)

Do pobrania:

Wzór oferty 87.1 KB


Wzór oferty - regranting 85.37 KB

Ramowy wzór umowy 69.3 KB

Ramowy wzór umowy - regranting 67.85 KB

Wzór sprawozdania 65.76 KB

Wzór sprawozdania - regranting 69.09 KB


Dokumenty:
 • wzór oferty o przyznanie dotacji na wparcie zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   
 • wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   

Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

Przydatne informacje, zarówno dla stawiających pierwsze kroki, jak i działających już na polu III sektora, można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.ngo.pl.

Szanowni Państwo,

Od 10 maja 2016 roku wszystkie samorządy w Polsce zobowiązane są stosować nowe formularze oferty i rozliczenia dla dotacji w trybie tak zwanych "małych grantów" (tryb z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Polecamy tekst opisujący zmiany w formularzach. Tekst dostępny jest TUTAJ


Kontakt

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Kole są pracownicy Wydziału Spraw Społecznych:

Edyta Fabisiak - Naczelnik: e-mail: naczelnik.wss@kolo.pl
Małgorzata Dymek - Inspektor: e-mail: organizacje.wss@kolo.pl
Karolina Marczak - Inspektor: e-mail: pozytek.wss@kolo.pl

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Społecznych
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
tel. (63) 26 27 552, (63) 26 27 538

W przypadku uwag lub sugestii dotyczących zawartości tej zakładki prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej: pozytek.wss@kolo.pllub organizacje.wss@kolo.pl.

Pragniemy, aby informacje zamieszczone w zakładce Kolski Informator Pozarządowy w pełni spełniły Państwa oczekiwania!


 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe