tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 18 czerwca 2018   Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Komentarz Burmistrza do ostatnich wydarzeń w mieście

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej spekulacjami na temat obecnej sytuacji w spółkach miejskich Burmistrz Miasta Koła informuje, iż dobro i rozwój Miasta są mu szczególnie bliskie i wszystkie sprawy z tym związane traktuje bardzo poważnie. Burmistrz przede wszystkim analizuje wszelkie działania mające wpływ i związek z naszym miastem, zanim jeszcze zostaną one nagłośnione przez media. Osoby działające na szkodę interesów miasta są poddawane ocenie. Można się domyślać, że ta ocena nie podoba się zainteresowanym, dlatego też ze wszelkich miar krytykują wszelkie podejmowane przez burmistrza kroki. Bardzo szybko można swoją pochopną oceną kogoś dotkliwie skrzywdzić. Błyskawicznie stawiamy zarzuty, a kiedy okazują się bezzasadne, zapominamy o poinformowaniu o tym fakcie opinii publicznej. I tak prezes  MZUK został zatrzymany przez CBA, ale zaraz został zwolniony. O tym fakcie media nawet nie wspomną. Niektórzy z radnych też mieli przedstawione zarzuty popełnienia przestępstwa…

Warto w tym miejscu przypomnieć sięgającą swymi korzeniami do prawa rzymskiego - zasadę domniemania niewinności, w myśl której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Zasadę tę przyjmuje się za oczywistą we współczesnych państwach prawa. Jest ona gwarantowana zarówno przez prawo krajowe poszczególnych państw, jak i przez prawo międzynarodowe.

To prawda, że spółki miejskie w Kole realizują strategiczne działania na rzecz mieszkańców Koła i na władzach tych spółek ciąży nie tylko odpowiedzialność majątkowa, ale i społeczna. Dlatego bacznie obserwowane są podejmowane przez nie wszelkie działania. I tak z uwagi na:
  • samodzielną zmianę regulaminu organizacyjnego spółki,
  • utworzenie nowych stanowisk kierowniczych, m. in. nowego stanowiska dyrektora,
  • próbę wypowiedzenia układu zbiorowego pracy,
  • politykę kadrową, która doprowadziła do odejścia cennych pracowników,
  • a co najistotniejsze utratę zaufania do prezesa
Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. podjęła w dniu 02.03.2017 r. uchwałę odwołującą ze stanowiska dotychczasowego prezesa spółki Zbigniewa Adamkiewicza.

Pan prezes podejmował decyzje samodzielnie, bez zgody Rady Nadzorczej. Było to niezgodne z przepisami prawa i miało wpływ na nieuzasadnione wydatki spółki. 14.02.2017 r. udzielił dwóm pracownikom spółki pełnomocnictwa ogólnego o bardzo szerokim spektrum umocowania z prawem substytucji. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego jest możliwe jedynie w stosunku do czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu. W pozostałych wypadkach konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego lub do poszczególnej czynności. Poniżej przedstawiamy Państwu treść udzielonych przez prezesa pełnomocnictw  i poddajemy je ocenie. Jeżeli działania prezesa przekraczają zakres jego obowiązków nieuchronnym jest fakt odwołania go przez Radę Nadzorczą. Z podobnych przyczyn podejmowano decyzje w pozostałych przypadkach odwołania prezesów spółek miejskich.

W tym miejscu, ażeby podkreślić, jak istotnym jest dla naszego włodarza prawidłowy i dynamiczny rozwój Koła przypominamy, że wszystkie inwestycje podjęte przed kadencją burmistrza Stanisława Maciaszka były finansowane ze środków pochodzących z kredytów bankowych. Nie starano się o unijne dofinansowania, chociaż są one możliwe już od 2004 roku. Duża część mieszkańców deklaruje aprobatę dla działań prorozwojowych miasta, ale pomimo aktywności społecznej nie wnosi żadnych inicjatyw. Ogranicza się tylko do wyraźnego głosu krytyki.   Przypomnijmy, że na budowę budynku komunalnego na Starym Mieście Gmina Miejska Koło pozyskała 1.116.804,13 zł, na budowę ul. Piaski 998.104 zł, na dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego 1.590.000 zł (plus   625.776 zł), na przygotowanie programu rewitalizacji w mieście Kole 88.020 zł, na modernizację MOSiR 161.900 zł, na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego 72.187,50 zł. Natomiast oczekują na rozpatrzenie, już po wstępnej analizie pod względem formalnym,  wnioski  na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków na kwotę 27.686.705,33 zł, na budowę PSZOK-u 2.822.422,37 zł, na odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia 1.942.011,72 zł.  Poważnym problemem wielu miast, w tym Koła, jest smog. W tym celu podjęto kroki związane z budową geotermii. Przy jej pomocy ulegnie ograniczeniu emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania tradycyjnych materiałów grzewczych w postaci miału czy węgla. Na ten cel miasto pozyska 19.993.650 zł. Prowadzone są również rozmowy na temat wprowadzenia elektromobilności w mieście, co również wpłynęłoby na ograniczenie emisji spalin do atmosfery. W ostatnich dniach, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego  w sektorze efektywności energetycznej poczyniono starania o 5 mln zł, które miałyby zostać przeznaczone na oświetlenie uliczne naszego miasta. Zastosowanie efektywnych energetycznie urządzeń i technologii stanowi efektywny kosztowo sposób wzmacniania bezpieczeństwa dostaw energii. Celem tego partnerstwa jest efektywne zarządzanie energią i uzyskanie oszczędności w zużyciu energii, a tym samym wpływ na poprawę jakości oświetlenia ulic oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców i użytkowników dróg. Wznowione zostały również rozmowy dotyczące budowy mieszkań na działce, na której znajduje się zrujnowany hotel Polonia oraz na terenach po byłym Zrembie    W ocenie Burmistrza Miasta Koła to wyżej przedstawione działania świadczą o trosce o dobro mieszkańców i prawidłowe kierunki rozwoju miasta.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe