tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 18 czerwca 2018   Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy
Koło, dnia 3.04.2017r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – USŁUGI
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
 
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1NAZWA I ADRES:
 
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek  1, 62- 600   Koło
 
1.2RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
 
Administracja samorządowa
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło


2.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
 
2.3) Określenie podmiotu oraz wielkości oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Koło, wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki i  worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.
2.4) Wspólny Słownik Zamówień :  Główny kod CPV): 90500000-2, Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90513200-8, 90514000-3, 90533000-2
2.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2.466.666,67 zł
3. PROCEDURA
3.1 Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
3.2. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 
4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 40K 62-600 Koło
 
5. UZASADNIENIE
Konieczność wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp., dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż ustawodawca na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c i 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250  z późn.zm.), zwana w dalszej treści ustawą ucpg, nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy, z jednoczesną możliwością ustanowienia w drodze aktu prawa miejscowego, możliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione, ponieważ spełnione zostały przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a)      Gmina Miasto Koło jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym właścicielem powołanej Spółki a wiec sprawuje nad nią prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Powiązania prawno-kapitałowe wynikają z postanowień aktu założycielskiego (statutu Spółki), zgodnie z którym funkcje Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowej Spółce pełni Burmistrz Gminy Miasto Koło,
b)      96,21% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Koło, co obliczono na podstawie średniego przychodu osiągniętego przez Spółkę w latach 2014-2016
c)       Gmina posiada 100% udziałów w Spółce – brak bezpośredniego kapitału prywatnego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z zachowaniem obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia , którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
Termin realizacji zamówienia ustalony został na okres od 3.04.2017 do 31.12.2017r.
6. INFORMACJA O OGŁOSZENIU O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST.2 USTAWY PZP
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 19 marca 2017r., i opublikowane zostało w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr. 103676-2017.
 
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe