tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Niedziela, 22 kwietnia 2018   Imieniny: Leona, Kai, Heliodora
 
    
     Ogłoszenie nr 512412-N-2017 z dnia 2017-05-19 r.  
 
 
 
Gmina Miejska Koło: PRZEBUDOWA ULIC: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole; Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole; Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole; Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
 
Nie 
 
 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0% 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
 
Tak 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie 
 
 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1  , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
 Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl;www.bip.kolo.pl 
 Adres profilu nabywcy:  
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 
 
 
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
 
 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie 
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
 adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
 Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
 Inny sposób: 
 
 Adres: 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  PRZEBUDOWA ULIC: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole; Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole; Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole; Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole. 
Numer referencyjny:  ZP.271.9.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Bema, Kasztanowej, Krańcowej i Krzywej w Kole jako czterech oddzielnych zadań. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną ilość zadań. ZADANIE NR 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Bema w Kole na długości 137,00 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej. ZADANIE NR 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kasztanowej w Kole na długości 220,50 mb (2 odcinki 99,00+121,50) w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej. ZADANIE NR 3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krańcowej w Kole na długości 130,50 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej. ZADANIE NR 4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krzywej w Kole na długości 89,00 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane prace w zakresie każdego z zadań, 5 letniej gwarancji. INFORMACJE WSPÓLNE DLA ZADAŃ OD NR 1 DO NR 4. 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: 1) roboty branży drogowej (roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej ); 2) roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, roboty montażowe); 2. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 3. W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 4. W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy przebywających na terenie robót, znajdującej się i podpisywanej przez pracowników na terenie robót, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. 5. Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 6. Przedmiot zamówienia określono w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) jako: 1) 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2) 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.  
 
II.5) Główny kod CPV:  45000000-7 
 Dodatkowe kody CPV: 
 
 
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
 Wartość bez VAT: 0,00 
 Waluta: 
 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
   lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2017-09-30 00:00:00 
 
II.9) Informacje dodatkowe:   
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Określenie warunków:  
 Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 Określenie warunków: Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole – 350.000,00 zł. Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole – 600.000,00 zł, Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole – 350.000,00 zł Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole – 200.000,00 zł, W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie należy przedłożyć polisę minimum o wartości sumarycznej odpowiednio dla zadań na które Wykonawca składa ofertę.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 Określenie warunków: Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy lub budowy dróg, placów o nawierzchni z kostki brukowej o wartości brutto odpowiednio dla zadań: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole - 250.000,00 zł. Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole - 400.000,00 zł, Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole - 250.000,00 zł, Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole - 150.000,00 zł, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedno zadanie wykazali odpowiednio dla każdego zadania inne doświadczenie.  
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
 Informacje dodatkowe:  
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
 
1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; 2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1, 2, 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że (1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (2, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej i w pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2 i 3 powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 1- 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 5. stosuje się odpowiednio.  
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną – odpowiednio do zakresu zadań na które Wykonawca skład ofertę. 2)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zakresie budowy lub przebudowy dróg, placów o nawierzchni z kostki brukowej stosownie do postawionych wymagań i zakresu zadań na które składa ofertę,  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
 
 SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

 Informacja na temat wadium 
 
a) Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Bema w Kole – 7.000,00 zł
b) Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole – 14.000,00 zł,
c) Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole – 8.000,00 zł,
d) Zadanie nr 4: Przebudowa ulicy Krzywej w Kole – 4.000,00 zł,  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
 Informacje dodatkowe: 
 
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
 
 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
 Maksymalna liczba wykonawców   
 Kryteria selekcji wykonawców: 
 
 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania:  
 
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie 
cena 60 
Gwarancja jakości 40 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
 Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 Wstępny harmonogram postępowania: 
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
 Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
licytacja wieloetapowa  
 
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
 Data:  godzina:  
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany w zakresie terminu realizacji: W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji: 1)w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, 2)jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej, 3)w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, 4)wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron, 5)niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową, 6)konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 7)wykrycie w miejscu prowadzenia robót niezinwentaryzowanych urządzeń lub sieci podziemnych, 8)przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy. 9)wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 Data: 2017-06-05 , godzina: 12:00, 
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
 Wskazać powody: 
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
Część nr:  1 Nazwa:  Zadanie Nr 1- Przebudowa ul. Bema w Kole 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Bema w Kole na długości 137,00 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej.
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 
 
 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
 5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie 
cena 60 
Gwarancja jakości 40 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr:  2 Nazwa:  Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kasztanowej w Kole na długości 220,50 mb (2 odcinki 99,00+121,50) w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej.
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 
 
 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
 5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie 
cena 60 
Gwarancja jakości 40 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr:  3 Nazwa:  Zadanie Nr 3 Przebudowa ul.Krańcowej w Kole 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krańcowej w Kole na długości 130,50 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej. 
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 
 
 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
 5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie 
cena 60 
Gwarancja Jakości 40 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr:  4 Nazwa:  Zadanie Nr 4 Przebudowa ul. Krzywej w Kole 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krzywej w Kole na długości 89,00 mb w zakresie wykonania nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej ulicznej.
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 
 
 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
 4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-30 00:00:00
 5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie 
cena 60 
Gwarancja jakosci 40 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 
 
 
 
  
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe