tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Niedziela, 23 września 2018   Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
 
 Ogłoszenie nr 595386-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.  
 
 
 
Gmina Miejska Koło: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
 
Nie 
 
 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
 
Tak 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Enmedia Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3 60-252 Poznań, adres poczty elektronicznej: zamowienia@enmedia.org.pl – na podstawie pełnomocnictwa z dn. 24.07.2017 r.  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie 
 
 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1  , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
 Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 Adres profilu nabywcy:  
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 
 
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
 adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
 Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
 Inny sposób: 
wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej, w postaci papierowej 
 Adres: 
Enmedia Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26/3 60-252 Poznań 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” 
Numer referencyjny:  ZP.271.21.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wynosząca 1 490 808 kWh w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.  
 
II.5) Główny kod CPV:  09123000-7 
 Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV 
65200000-8 
 
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
 Wartość bez VAT:  
 Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
 miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2018-12-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:   
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017, poz.220 z późn. zm.). 
 Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 Określenie warunków:  
 Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 Określenie warunków:  
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
 Informacje dodatkowe:  
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
 
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ (należy załączyć do oferty). 2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Dokument, o którym mowa w pkt 2. powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ (należy załączyć do oferty). 2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: Aktualną koncesję do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 220 z późn. zm.).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., 4.3., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4., III.5., III.7., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt III.4., III.5. 6. Kompletna oferta musi zawierać: 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 6.2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 4 SIWZ – Załącznik nr 3 do SIWZ 6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu i udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6.4. Pełnomocnictwo - przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp). 10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.  
 
 SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
 Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. Pieniądzu, 2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. Gwarancjach bankowych, 2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: tj. Urzędu Miejskiego w Kole konto w BZ WBK 1 Oddział w Kole, Nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 - z dopiskiem: „PALIWO GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ KOŁO” (w takim przypadku wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 7.2 ppkt 2-5 zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminy składania ofert i złożyć (łącznie z ofertą, tzn. w tym samym opakowaniu) w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7.11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.4., jeżeli w wyniku rozstrzygnięciu odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
 Informacje dodatkowe: 
 
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
 Maksymalna liczba wykonawców   
 Kryteria selekcji wykonawców: 
 
 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania:  
 
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie 
cena 100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 Informacje dodatkowe 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 Wstępny harmonogram postępowania: 
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
  Czas trwania:  
 
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
 Data:  godzina:  
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach: 1) w stosunku do zmiany osób reprezentujących, 2) zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 3) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 4) zmiany stawki opłat sieciowych gazu ziemnego określone i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora 5) zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 6) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy 7) zmiany mocy umownych, 8) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) zmian organizacyjnych płatnika, nabywcy, odbiorcy 10) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku utracenia przez Zamawiającego praw do budynku/ lokalu/ obiektu, podwójnego fakturowania. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotyczące danego obiektu, 11) dodania nowego punktu poboru gazu, 12) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. 13) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia. 14) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania) lub takich, które mogą mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron. 15) Zmiany nr konta, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy 2. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt. 2-5 – które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów 3. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem zmian wskazanych w pkt 2-5 – które to zmiany wchodzą automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 5.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SIWZ, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy poza zmianami dotyczącymi zmiany grupy taryfowej, stawek opłat dystrybucyjnych zatwierdzonych w Taryfach Operatora oraz stawek zatwierdzonych w Taryfach Sprzedawcy wymagają zgody Zamawiającego i pod rygorem nieważności zachowania formy aneksu i będą dopuszczalne w granicach normowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1579).  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 Data: 2017-10-10, godzina: 11:00, 
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
 Wskazać powody: 
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski – zgodnie z SIWZ pkt. 5.1.  
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe