tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Czwartek, 15 listopada 2018   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii
ZP.271.15.2017                                                                                Koło, dnia 28.11.2017 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Gmina Miejska Koło, działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), informuje, o unieważnieniu postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W KOLE, POPRZEZ ODNOWĘ PARKU IM. J.SŁOWACKIEGO ORAZ PARKU 600-ŁECIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM STARORZECZA”

Zamówienie realizowane w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DZIAŁANIA 2.5 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO, OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
 
podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy Pzp.
U z a s a d n i e n i e
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, DZIAŁANIA 2.5 OŚ PRIORYTETOWA II .
Planowano dofinansowanie w wysokości 1.942.011,72 zł przyznano dofinansowanie w wysokości 1.610.579,86 zł. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe