tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Niedziela, 16 grudnia 2018   Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy
Ogłoszenie nr 637049-N-2017 z dnia 2017-12-29 r. 
 
Gmina Miejska Koło: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej w postaci papierowej 
Adres: 
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE 
Numer referencyjny: ZP.271.26.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole. 1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu. 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń: kręgielni i pomieszczeń pomocniczych dzierżawionych przez firmy zewnętrzne od Gminy Miejskiej Koło. 3) Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych usługą sprzątania oraz ich usytuowanie obrazujące załącznik do niniejszej SIWZ oznaczony jako (rys. 1). 4) Ze względu na specyfikę sprzątania Pływalnia w Kole została podzielona na strefy: a) STREFA I – hala basenowa: niecki basenowe, zjeżdżalnia, basen hamowny, whirlpoole, brodzik, plażę, pomieszczenie ratowników, trybuny, balustrady, szklane fasady, schody na zjeżdżalnię, magazyn sprzętu sportowo – rekreacyjnego. b) STREFA II – szatnie, prysznice, przebieralnie, toalety. c) STREFA III – saunarium (odnowa biologiczna). d) STREFA IV – hol, kasy, biura, klatki schodowe, okna i przeszklenia w całym budynku. e) STREFA V – fitness – rehabilitacja. f) STREFA VI - teren przed wejściem głównym i pomieszczenia podbasenia. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie, mycie, i konserwację niecek basenowych, zjeżdżalni wewnętrznej, innych urządzeń znajdujących się w hali basenowej, czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń fitness i rehabilitacji, mycie przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynów i podbasenia, dezynfekcja ścian, podłóg i przybasenia, sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco worków na śmieci, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie/piance, a także odbiór i utylizację odpadów medycznych (odbiór jeden raz w miesiącu w ilości do 2 kg/m-c). Sprzątanie musi odbywać się z użyciem profesjonalnych środków, których spis oraz karty charakterystyki zostaną przedłożone Kierownikowi Krytej Pływalni . Wybrany Wykonawca zakupi środki czystości oraz przedstawi Zamawiającemu plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia. 6) Sprzątanie winno odbywać się w systemie trzyzmianowym przy następującym obłożeniu osobowym: a) dla serwisu dziennego w godz. 06.00 – 14.00 – minimum 2 osoby, b) dla serwisu popołudniowego w godz. 14.00 – 22.00 – minimum 2 osoby, c) dla serwisu nocnego w godz. 22.00 – 06.00 – minimum 4 osoby. W przypadku nieprawidłowego realizowania usługi liczba osób musi zostać odpowiednio zwiększona. Absencja personelu Wykonawcy nie może mieć wpływu na wskazaną powyżej minimalną obsadę personelu dla wymienionych trzech serwisów. 7) Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie zakłócała funkcjonowania pływalni oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. 8) Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę personel sprzątający wykonujący wskazane przez Zamawiającego czynności określone w załączniku „c” do umowy. 9) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę poprzez przedstawienie zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) umów o pracę a także przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w formie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS. 10) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej przewidzianych odrębnymi przepisami. 11) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w estetyczną jednolitą odzież ochronną dostosowaną do środowiska pracy z napisem serwis porządkowy z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie przeznaczone wyłącznie do pracy na hali basenowej z zakazem wychodzenia na zewnątrz obiektu w tym obuwiu. 12) Osoby wykonujące prace w hali basenowej, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania w trakcie prac kamizelek asekuracyjnych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu, ponosi Wykonawca. 13) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych przez siebie pracowników przed przystąpieniem do pracy – zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, technologii, obsługi maszyn i urządzeń oraz stosowania środków (w tym chemicznych) służących wykonywaniu usługi oraz pracownicy muszą posiadać aktualną książeczkę lub zaświadczenie dla celów sanitarno – epidemiologicznych. Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnionego przez siebie personelu w powyższym zakresie. Wyżej wymienione szkolenie Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i swoim staraniem. 14) Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy pracowników przewidzianych do realizacji zadania – wzór druku stanowi załącznik do SIWZ. 15) Szczegółowy harmonogram oraz zakres prac z podziałem na strefy, o których mowa w pkt. 4) określa Załącznik do Umowy pod nazwą - Zakres i harmonogram wykonywanych czynności w ramach świadczenia usługi „Kompleksowego utrzymania czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole”. 16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i swoim staraniem, personelu, sprzętu oraz środków czystości w ilości wystarczającej do prawidłowej, płynnej realizacji usługi ( na poziomie nie niższym niż ten opisany w SIWZ). Awarie i naprawy sprzętu, problemy kadrowe i inne Wykonawcy nie mogą mieć wpływu na realizację zamówienia. Środki czystości, w tym worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie oraz urządzenia i przybory do sprzątania dostarcza Wykonawca i winny być one na bieżąco uzupełniane przez niego. 17) Środki stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny być: a) dopuszczone do obrotu handlowego i stosowane w obiektach, jak ten objęty niniejszym zamówieniem tj. pływalnie, aqua parki, baseny (środki chemiczne muszą posiadać atest PZH), b) właściwe dla danego rodzaju materiału urządzeń basenowych i występujących powierzchni, c) dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu ( np. basen, sauna, szatnie, sanitariaty, hol). 18) Inne wymagania odnośnie środków stosowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia: a) do sprzątania powierzchni okołobasenowych i niecek basenowych a szczególnie na styku lustra ze ścianami niecek basenowych, należy stosować odpowiednie środki czyszczące, b) wszystkie środki stosowane do mycia i dezynfekcji muszą, posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) zgodnie z rozporządzeniem unijnym REACH, c) rodzaj środków stosowanych do mycia i dezynfekcji posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym, d) zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy zmiany używanych przez niego środków czyszczących, e) należy na przemian stosować dezynfekcję roztworem kwaśnym i zasadowym. 19) Podstawowe środki stosowane do mycia i dezynfekcji Zamawiający wskazuje poprzez ich poniższą charakterystykę: a) Środek przeciwdziałający powstawania osadów i kamienia do dezynfekcji powierzchni podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach basenowych, natrysków, łazienek, sanitariatów, saun. b) Środek do czyszczenia niecek basenowych ze stali szlachetnej, wanien z hydromasażem ich otoczenia oraz do zmywania zabrudzeń ścianek niecek nad lustrem wody. c) Środek czyszczący, odkażający, niepieniący używany wokół basenów oraz do czyszczenia urządzeń sanitarnych. d) Skondensowany środek czyszczący do sanitariatów. e) Środek czyszczący do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, armatury chromowej i emalii kwasoodpornej. f) Środek przeciwko algom, bakteriom i grzybom niewymagający wspomagania chloru – koncentrat środka zawierającego aminy czwartorzędne. g) Preparat do utrzymania czystości w saunarium z dodatkiem środka bakteriobójczego. h) Środek nisko pieniący, antypoślizgowy, dezynfekujący do maszyn czyszczących. i) Preparat do utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni z płyty MDF i HPL. j) Środki czyszcząco – konserwujące powierzchnie aluminiowe lakierowane proszkowo. k) Preparat do utrzymania czystości wykładziny dywanowej. l) Preparat czyszcząco – konserwujący, antypoślizgowy do powierzchni poliuretanowej (sportowej). 20) Zamawiający wymaga, aby środki czystości i worki na śmieci dostarczone przez Wykonawcę na bieżąco jako wyposażenie obiektu, w tym toalet, spełniały poniższe wymagania: a) papier toaletowy, celulozowy, dwuwarstwowy, dzielony na listki (z perforacją), ilość listków w rolce musi odpowiadać wymiarom zainstalowanych 14 pojemników w toaletach, b) ręczniki papierowe do rąk składane typu ZZ, celulozowe o wymiarach, odpowiadających zainstalowanych 35 pojemnikom w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach socjalnych, c) mydło w płynie (57 pojemników jednolitrowych ) i do dezynfekcji (3 pojemniki 0,75l) dobrej jakości, dobrze rozprowadzające się na dłoniach, d) worki na śmieci w czterech rozmiarach: - 12 litrów – 29 pojemników na odpady; - 20 litrów – 23 pojemniki na odpady; - 30 litrów – 11 pojemniki na odpady; - 12 litrów – 1 pojemnik na odpady medyczne. 21) Informacje dodatkowe o budynku i wyposażeniu. Budynek murowany z konstrukcjami żelbetonowymi zawierający: a) basen sportowy o długości 25m x12,5m – 6 torów (niecka stalowa), b) basen rekreacyjny o nieregularnej powierzchni z atrakcjami wodnymi (niecka stalowa), c) brodzik dla dzieci o nieregularnej powierzchni (niecka stalowa), d) 1 zjeżdżalnia typu rurowego o długości 60m (barwiona żywica poliestrowa), e) 2 wirpoole (niecki stalowe), f) fontanna pingwin wykonana z barwionej żywicy poliestrowej, g) 2 sauny: sucha – obudowa ścian i sufitu z drewna z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki drewniane; łaźnia parowa – obudowa ścian i podłogi mozaiką ceramiczną z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki obłożone mozaika ceramiczną; w części wypoczynkowej 3 leżaki obłożone mozaika ceramiczną oraz natryski wrażeń obłożone mozaiką ceramiczną, h) widownia: siedziska kubełkowe z tworzywa sztucznego – 95 szt. oraz balustrada (szkło bezpieczne i stal nierdzewna), i) 5 przebieralni: 150 szt. szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny i 20 szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek mechaniczny. j) salka fitness: podłoga – przyrządy sportowe i gimnastyczne (w części wskazanej przez Zamawiającego). 22) Wszelkie zauważone nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w tym urządzeń, umeblowania budynku, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu poprzez odnotowanie w zeszycie złożonym u wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który będzie pełnił rolę Koordynatora w zakresie wykonywanych usług. 23) Minimalne wymagania sprzętowe w zakresie sprzątania: a) 1 odkurzacz podwodny (basenowy) do sprzątania niecek, b) 1 odkurzacz piorąco – czyszczący do podłóg z wykładzin dywanowych. c) 1 odkurzacz do zbierania wody d) 2 maszyny szorująco – czyszczące, e) 1 maszyna szorująca do antypoślizgowych płytek gresowych, f) 1 myjka ciśnieniowa, g) 1 pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, h) 2 specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne), 24) Rodzaj, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prawidłową i płynną realizację przedmiotu zamówienia. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą wpływać na jakość świadczonych usług. 25) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie ze złożoną ofertą, przestrzegać przepisy BHP i ppoż, przepisy dotyczące ochrony środowiska, normy sanitarne oraz zalecenia Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji usługi, nie naruszając Regulaminu Krytej Pływalni w Kole. 26) Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania swoich pracowników z ustalonymi zasadami wykonywania usługi i obowiązującymi przepisami. 27) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania bieżącego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi do wykonywania usługi. 28) Opakowania i odpady po zużytych środkach służących wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca - jako wytwórca tego odpadu – usunie i zagospodaruje własnym staraniem i na własny koszt. 29) Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie, Wykonawca ma obowiązek ich segregowania, zgodnie z systemem zbierania odpadów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 30) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem Krytej Pływalni w Kole oraz wymogami producentów dotyczącymi zasad eksploatacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Krytej Pływalni, co Zamawiający umożliwi Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). 
 
II.5) Główny kod CPV: 90900000-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919200-4
90920000-2
90921000-9
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-02-01 2018-12-31
 
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego od 01.02.2018 roku, od godz. 06:00 do dnia 31.12.2018 roku do godz.06:00.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1) Warunek udziału w zakresie sytuacji finansowej dotyczący posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) dysponowanie doświadczeniem uzyskanym samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie poprzez wykonania lub wykonywania usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej takich jak basen lub obiekt o podwyższonym reżimie sanitarnym tzn. obiekt opieki zdrowotnej - przychodnia, szpital itp., w okresie ciągłym – nie krótszym niż 6 następujących po sobie miesięcy i wartości łącznej minimum 200.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie umów o niższej wartości, jeżeli usługi sprzątania świadczone były w ciągu tego samego roku kalendarzowego, rozumianego jako 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy, (tzn. od stycznia do grudnia), b) dysponowania potencjałem technicznym: - 1 odkurzaczem podwodnym (basenowym) do sprzątania niecek, - 1 odkurzaczem piorąco – czyszczącym do podłóg z wykładzin dywanowych, - 1 odkurzaczem do zbierania wody, - 2 maszynami szorująco – czyszczącymi, - 1 maszyną szorującą do antypoślizgowych płytek gresowych, - 1 myjką ciśnieniową, - 1 pistoletem ciśnieniowym do dezynfekcji, - 2 specjalistycznymi wózkami do sprzątania (wielofunkcyjnymi), c) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 8 (ośmiu) osób do realizacji szczegółowego zakresu czynności wynikających z załącznika nr c), Tabela 1 do projektu umowy. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) złożenie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000,00 zł 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie na załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 100,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. W toku realizacji umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie osób wyłącznie po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy. 2. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia drugiej strony o: zmianie siedziby, zmianie osób reprezentujących strony, złożeniu do Sądu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub zawieszeniu działalności. Wykonawca powiadomi dodatkowo o wszczęciu postępowania o wygaśnięciu uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – ceny brutto, wartość brutto przedmiotu umowy ulegną zmianie odpowiednio do zmienionej stawki podatku od towarów i usług po uprzednim podpisaniu aneksu do niniejszej umowy; b) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy; c) w przypadku realizacji decyzji, wytycznych, zaleceń itp. wydanych przez uprawnione organy, a zmiany te polegać będą na dostosowaniu postanowień umowy do wydanych decyzji, wytycznych, zaleceń, itp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-08, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe