tel. (63) 272-23-11  
WOSP2019BANER
Miasto Koło
Środa, 16 stycznia 2019   Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12 w związku z art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).


 
 1.  Nazwa i adres zamawiającego.
 
Gmina Miejska Koło
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

 2.  Przedmiot zamówienia i wielkość lub zakres zamówienia.
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja  usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło, w okresie od 01.02.2018 do 31.12.2018 r.
Na usługę składa się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie miasta Koła, na których zamieszkują mieszkańcy wg określonych rodzajów odpadów i sposób ich gromadzenia, w określonej ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych poprzez nieodpłatne dostarczanie pojemników i worków na odpady w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nieodpłatnego udostępniania worków i pojemników zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie harmonogramu odbierania odpadów i sporządzania miesięcznych raportów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 
  1. Zabudowa jednorodzinna.
 
1)      Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l w ilości 2.400 szt..
2)      Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się 4 rodzaje worków:
 
a)      papier (kod 15 01 01 i 20 01 01) - worek niebieski
b)     metal i tworzywa sztuczne, (kody 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06) - worek żółty
c)      szkło (kod 15 01 07, 20 01 02) - worek zielony
d)     odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod 20 02 01, 20 02 08) - worek brązowy.
 
3)      Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) i zużyte opony (kod 16 01 03)
4)      Popiół i żużel ( kod 20 03 99) - pojemniki 120 l w ilości 1300 szt.
 
  1. Zabudowa wielorodzinna.
 
1)      Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 1100 l. Na terenie zabudowy wielorodzinnej opróżnianych jest około 263 szt. pojemników o pojemności 1100 l usytuowanych w 121 punktach gromadzenia odpadów, w tym w 43 altankach śmietnikowych.
2)      Selektywnie zbierane odpady komunalne. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie pojemnikowym w tzw. gniazdach. Wprowadza się 4 rodzaje pojemników:
 
a)      papier - pojemnik niebieski;
b)     metal i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty;
c)      szkło  - pojemnik zielony;
d)     odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik 120 l. opisany odpady biodegradowalne;
e)      popiół i żużel – pojemnik 1100 l.
 
3)      Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników typu „dzwon’ znajdujących się przy każdej altance śmietnikowej i w punktach gromadzenia odpadów oraz do oznaczonych pojemników o pojemności 120 l. Obecnie opróżnianych jest 179 pojemników typu „dzwon” i „siatka” oraz 105 pojemników o pojemności 120 l. oraz 56 pojemników o pojemności 1100 l.
4)      Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbywa się w pojemnikach o poj. 120 l przeznaczonych do zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji usytuowanych w każdej altance śmietnikowej i miejscu gromadzenia odpadów. Obecnie opróżnianych jest 98 pojemników.
5)      Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony.
6)      Zbiórka odpadów popiołu i żużlu odbywa się w pojemnikach o poj. 1100 l. w ilości 5 szt., o pojemności 120 l. w ilości 16 szt.
 
3.Szacunkowa wartość zamówienia: 2.699.381,04 zł
4.Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówieni
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp zoo.
ul. Dąbska 40K
62-600 Koło
5.Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
 
Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).
Uzasadnienie:
 Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) Gmina Miejska Koło zleca usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Świadczenie usługi będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z uchwałą Rady Miejskiej w Kole nr XLIII/425/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gmina na mocy obowiązującego od 01.01.2017 r. art. 67 ust. 1 pkt 12 z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w polskim porządku prawnym ukonstytuowano normatywnie możliwość udzielania tzw. zamówień „in house'
Zgodnie z przywołanym przepisem: Zamawiający (tutaj Gmina Miejska Koło) może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (.. ) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. I pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki.
a)     zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadając kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegając na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b)    ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c)     w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Jednocześnie w ust. 9 przywołanego wyżej przepisu ustawodawca wskazuje, że:
W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące Średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub
nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. I pkt 12 lit b (...) ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych
W przedmiotowym przypadku ustawowe warunki zastosowania zamówienia „in house” określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) i c) są spełnione. W odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdzie ust. 9 art. 67 w związku z przeprowadzoną przez Spółkę reorganizacją.
Po pierwsze, Gmina Miejska Koło jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp. Jako jednostka samorządu terytorialna jest ono bowiem jednostką sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych).
Po drugie, Wykonawca (tutaj: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole) jest osobą prawną — spółką kapitałową — spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Zamawiający posiada wszystkie udziały. Potwierdza to wpis Wykonawcy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176657. Wspominana tu okoliczność przesądza zarazem o braku przesłanki negatywnej, o której mowa w art. 67 ust. I pkt 12 lit. c) Pzp. Skoro kontrolowana osoba prawna (Wykonawca) jest jednoosobową spółką komunalną, to oczywistym jest, że nie ma w niej bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Po trzecie, z uwagi na rzeczony status własnościowy Zamawiającego wobec Wykonawcy nie ulega wątpliwości, że Gmina Miejska Koło może sprawować kontrolę nad Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, w tym poprzez dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Gmina dysponuje szerokim wachlarzem oddziaływań na Wykonawcę. Burmistrz Miasta Koła może samodzielnie podejmować wszystkie czynności przewidziane dla Zgromadzenia Wspólników, dysponując w tym zakresie wszystkimi głosami, w szczególności ma prawną i faktyczną możliwość wywierania wpływu na określanie planów Wykonawcy, tak bieżących, jak i długofalowych. W ten sposób wyznacza mu odpowiedni margines autonomii.
Co więcej, Gmina Miejska Koło ma także decydujący wpływ na funkcjonującą u Wykonawcy Radę Nadzorczą. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w oparciu o przepisy ustawy prywatyzacyjnej, budżetowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kole w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na podstawie aktu założycielskiego nr Rep. A 4358/2003 z dnia 29.09.2003 r.
W skład Rady Nadzorczej trzech członków (w tym jej przewodniczącego) powołuje bezpośrednio Burmistrz Miasta Koła. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Powyższe wynika wprost z Aktu założycielskiego i jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Gmina Miejska Koło nie została ograniczona w wykonywaniu pełnego prawa głosu ani w żaden inny sposób nie został umniejszony jej wpływ na działalność Wykonawcy.

Po czwarte istnieją przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 9 P zp i odwołania się do wiarygodnych prognoz finansowych, w związku z reorganizacją, jaką przeszedł Wykonawca. Podstawową przesłanką do dokonania reorganizacji dotychczasowej działalności Spółki były zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przeprowadzonej w Spółce i w Urzędzie Miejskim w Kole w II-III kwartale 2017 r. Zalecenia pokontrolne zobowiązywały Spółkę do:
1.      W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Miasto Koło w trybie z wolnej ręki, rozważyć udział jako wykonawca, tylko w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych zmierzających do ograniczenia działalności komercyjnej w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych do poziomu niższego niż 10% łącznych przychodów z działalności.
2.      W polityce rachunkowości ustalić zasady ewidencji przychodów z działalności
w minimalnym podziale na przychody z działalności powierzonej przez Miasto Koło oraz pozostałe przychody z działalności, a w odniesieniu do wspólnych przychodów np. z recyklingu odpadów pochodzących z odbioru tych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych, ustalić zasady podziału tych przychodów, aby możliwe było ustalenie wielkości przychodów z usług, dostaw i robót budowlanych powierzonych przez Miasto Koło w danym roku obrachunkowym.
3.      Dokonać zmian postanowień umowy nr GK.7093-3/2006 w sprawie administrowania cmentarza, aby opłaty za usługi komunalne oraz za udostępnianie mienia i urządzeń cmentarnych, w tym gruntu pod budynku handlowe i teren parkingu były przekazywane na rachunek Miasta Koło, jako dochody własne. Spółka MZUK powinna otrzymać środki pieniężne z budżetu Miasta Koło na ponoszone koszty związane z administrowaniem cmentarza.
            Z dniem 01.11.2017 roku podjęto działania zmierzające do zmian organizacyjnych celem ograniczenia działalności komercyjnej w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych do poziomu niższego niż 10 % łącznych przychodów z działalności.
            Zaprzestano zawierania nowych umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych tzw. „komercja”. Wytypowano ponad ok. 200 umów na odbiór odpadów komunalnych od firm, część umów rozwiązano ze skutkiem na koniec miesiąca listopada 2017 roku, a część umów rozwiązano z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca grudnia 2017 roku, część uległa rozwiązaniu, gdyż minął okres na jaki zostały zawarte. Na koniec miesiąca stycznia 2018 roku ulegnie rozwiązaniu łącznie ok. 222 umów komercyjnych.
Przeprowadzono analizę ilości odpadów odbieranych przez MZUK od klientów komercyjnych,  częstotliwości odbioru oraz możliwości zorganizowania miejsca na pojemnik na odpady w gęstej zabudowie miejskiej Miasta Koła i zdecydowano przede wszystkim o kontynuowaniu współpracy z odbiorcami usług, którzy odpady oddają do boksów znajdujących się na terenie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kole oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Na koniec miesiąca grudnia 2017 roku Spółka MZUK posiadała zawarte umowy z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych korzystających z boksów KTBS Sp. z o.o. oraz SM w Kole w ilości 58 sztuk.
W wyniku podjętych działań związanych z wypowiedzeniami umów na odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych oraz niezawierania nowych w miesiącu grudniu 2017 r. zwiększył się procentowy udział przychodów uzyskiwanych przez Spółkę MZUK z Gminy Miejskiej Koło do poziomu ponad 90 % w ogólnych przychodach, a przychody uzyskiwane z tzw. komercji ograniczono do poziomu niższego niż 10 % ogólnych przychodów.
            Prognoza handlowa przychodów spółki MZUK na lata 2018 – 2020 obejmuje zadania powierzone Spółce przez Miasto Koło — zlecane w różnej formie, tj. całość niekomercyjnej działalności MZUK świadczonej na rzecz i w imieniu Miasta Koło, w podziale na poszczególne lata i rodzaj działalności.
            W zakresie zmian organizacyjnych Zarząd Spółki MZUK wystąpił dnia 30.10.2017 roku z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki MZUK o wyrażanie zgody na zmianę organizacji Spółki w związku z dostosowaniem działalności do wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wniosek dotyczył propozycji rozwiązania części umów komercyjnych, zmian kadrowo - personalnych, wprowadzenia nowej polityki rachunkowości oraz nowych zasad administrowania cmentarza. Na podstawie art. 220 ksh i § 23 ust. 7 Aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dnia 10.11.2017 roku zezwalającą Zarządowi Spółki MZUK na przeprowadzenie reorganizacji pracy Spółki z zastrzeżeniem, że zmiany organizacyjne w zakresie wypowiedzenia umów zawartych w ramach działalności komercyjnej Spółki mają dotyczyć umów o najniższej rentowności i doprowadzić do ograniczenia działalności komercyjnej spółki do poziomu niższego niż 10 % łącznych przychodów z działalności.
            Od dnia 01.01.2018 r. wprowadzono zmiany w ewidencji księgowej Spółki polegającej na dostosowaniu planu kont Spółki do zakresu działalności po reorganizacji. Dnia 27.10.2017 roku podpisano umowę z zewnętrzną firmą podatkowo – księgową, która przejęła księgi i od tego dnia podjęto intensywne prace związane ze zmianą systemu finansowo – księgowego Spółki MZUK. Podjęto reorganizację polegającą na zmianie zakresu działalności Spółki, jej profilu działalności, tj. zorganizowaniu jej funkcjonowania w inny sposób. Zmiany ilościowe i jakościowe działalności Spółki będą powodowały zmianę w strukturze przychodów, a szerzej – przepływów finansowych Spółki. Zmiany te z założenia mają długofalowy charakter. Od dnia 01.01.2018 roku księgowania obrazujące wykonywanie wszelkich świadczonych usług odbywają się w systemie ewidencji księgowej zgodnie z nową polityką rachunkowości i nowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a także z polityką rachunkowości spółki. Sporządzane będą wymagane przepisami prawa sprawozdania: Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat. Zapisy polityki rachunkowości uwzględniać będą specyfikę spółki oraz pozwolą na odczytanie z ewidencji księgowej uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych przez spółkę kosztów z podziałem na ich poszczególne rodzaje. Zastosowana analityka na poszczególnych rodzajach kosztów pozwoli na przeprowadzanie analizy poszczególnych kosztów po każdym zaewidencjonowanym w księgach rachunkowych miesiącu. Księgi rachunkowe prowadzone będą rzetelnie z zachowaniem należytej staranności.
Od 01.02.2018 r. Spółka MZUK zaprzestanie prowadzenia działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, tj. zaprzestanie wykonywania usług pogrzebowych i pokrewnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Leśnicy.
Podejmowane działania w zakresie reorganizacji działalności Spółki służą realizacji zaleceń pokontrolnych RIO w Poznaniu, jak również zmianie zakresu działalności w celu zwiększenia w strukturze przychodów netto ze sprzedaży udziału usług wykonywanych na rzecz Gminy Miejskiej Koło. Reorganizacja Wykonawcy ma charakter obiektywny i nie dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotu niniejszego zamówienia (nie jest dokonywana jedynie w celu uzyskania zamówienia z art. 67 ust. I pkt 12 Pzp). Co więcej, Wykonawca realizuje zadania w zakresie przedmiotu zamówienia od wielu lat, zatem niniejsze zamówienie nie jest dla niego nowym przedmiotem działalności, którego powierzenie jest możliwe w związku ze zmianą przepisów Pzp od dnia 0l.01.2017 r.
Powyższe wskazuje, że reorganizacja Wykonawcy polega na zmianie zakresu działalności Spółki i jej profilu działalności, tj. zorganizowaniu jej funkcjonowania w inny sposób. Zmiany ilościowe i jakościowe działalności Spółki powodują zmianę w strukturze przychodów, a szerzej – przepływów finansowych Spółki. Zmiany te z założenia mają długofalowy charakter. Dokonano również szeregu zmian organizacyjnych, w szczególności w zakresie schematu organizacyjnego Wykonawcy, jak i zatrudnienia pracowników.
Zmiana zakresu działalności w wyniku działań reorganizacyjnych spowodowała, że przychody za lata 2014-2017 są nieadekwatne w stosunku do faktycznych przychodów i w związku z tym Spółka przedstawiła prognozę handlową przychodów na lata 2018-2020. Prognoza obejmuje zadania powierzone Spółce przez Gminę Miejską Koło – zlecane w różnej formie, tj. całość niekomercyjnej działalności MZUK Sp. z o.o. świadczonej na rzecz i w imieniu Gminy Miejskiej Koło, w podziale na poszczególne lata i rodzaj działalności. Zamawiający uznał przedstawioną prognozę za wiarygodną i rzeczową, bowiem bazuje ona na ostatnio zawartych umowach i jest z nimi zgodna. Umowy są rozliczane przez Zamawiającego na bieżąco, zatem prognozowane dane są weryfikowalne. Ilości odpadów są autentyczne, szacowane koszty realne i gwarantujące pokrycie działalności MZUK Sp. z o.o. w tym zakresie, a ostateczne ceny usług ustalone zostaną w trakcie negocjacji z Wykonawcą.
Realizacja przedstawionych wyżej działań reorganizacyjnych w zakresie działalności umożliwia Spółce uzyskanie ponad 90 % udziału przychodów z usług świadczonych na rzecz Gminy Miejskiej Koło, tj. przychodów z zakresu użyteczności publicznej w ogólnej wartości przychodów netto ze sprzedaży. Przedstawiona przez Spółkę prognoza handlowa na lata 2018 — 2020 zakłada, że udział wartości procentowej z działalności na rzecz Gminy Miejskiej Koło w ogólnej wartości przychodów będzie się kształtował na poziomie:
a)                                w 2018 r. – 94,26 %
b)                                w 2019 r. – 94,33 %
c)                                w 2020 r. - 94,39 %
co średnio w latach 2018-2020 wynosić będzie 94,33 %, zatem powyżej określonego w ustawie PZP minimum 90%.
Powierzenie MZUK Sp. z o.o. w trybie procedury in house zadania użyteczności publicznej w postaci odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest z punku widzenia stabilności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozwoli to na pełną kontrolę strumienia odpadów i stanowi gwarancję, że odpady trafią do wskazanego i zgodnego z przepisami miejsca ich zagospodarowania, a jednocześnie, że wszystkie odpady, za których odbiór płaci Zamawiający, pochodzą z jego terenu.
Wykorzystanie dla realizacji przedmiotowego zadania MZUK Sp. z o.o. umożliwia nadto uzyskanie akceptowalnej ceny usługi przy zachowaniu jakości świadczonych usług (o czym świadczyć może m.in. brak kar z tytułu nienależytego wykonania usług w dotychczasowej ich realizacji). Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca jako spółka komunalna nie jest nastawiony na maksymalizację zysku przy jednoczesnej minimalizacji nakładów własnych. Na marginesie zaznaczyć należy, że cały wypracowany zysk przeznaczony będzie na rozwój Spółki poprzez strategiczne planowanie w zakresie inwestycji w sprzęt i urządzenia.
Ostatecznie, zaangażowanie Wykonawcy gwarantuje należyty poziom świadczenia usługi. Dodać należy, że MZUK Sp. z o.o. posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia, osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Dotychczasowy sposób wykonywania przez MZUK Sp. z o.o. usługi odbioru odpadów komunalnych nie budził żadnych zastrzeżeń.
Mając na uwadze powyższe, zaszła przesłanka do udzielenia zamówienia MZUK Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 67 ust.1, pkt 12 Pzp.
6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
1 luty 2018 r – 31 grudnia 2018 r.
7. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w formie „ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante” zostało przesłane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.01.2018 r. nr referencyjny (numer wewnętrzny) 18-026437-001.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe