tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Czwartek, 21 marca 2019   Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja
 
   Ogłoszenie nr 537096-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.  
 
 
 
Gmina Miejska Koło: PRZEBUDOWA BIEŻNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA STADIONIE MOSIR W KOLE, PRZY UL. SPORTOWEJ 12 (2)
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
 
Nie 
 
 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie 
 
 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1  , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
 Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 Adres profilu nabywcy:  
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 
 
 
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
 
 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie 
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
 adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
 Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
 Inny sposób: 
w formie pisemnej w postaci papierowej 
 Adres: 
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
 
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  PRZEBUDOWA BIEŻNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA STADIONIE MOSIR W KOLE, PRZY UL. SPORTOWEJ 12 (2) 
Numer referencyjny:  ZP.271.6.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem oraz montaż lamp oświetleniowych. W zakres zadania wchodzi również dostawa wyposażenia obiektu w urządzenia pomiarowe, startowe, sędziowskie, sprzęt do rozgrywania dyscyplin sportowych. Inwestycja zlokalizowana jest na stadionie MOSIR w Kole przy ulicy Sportowej 12. 2. Przedmiot zamówienia określony został w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – CPV jako: 45.21.22.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) roboty rozbiórkowe całej powierzchni istniejącej bieżni i innych elementów, w tym: wywiezienie gruzu z rozbiórki i gruntu z wykopów; 2) bieżnię lekkoatletycznej z wyposażeniem; 3) skocznię do skoku w dal i trójskoku wzwyż z wyposażeniem; 4) rzutnię do rzutu oszczepem z wyposażeniem; 5) skocznię do skoku wzwyż z wyposażeniem; 6) rzutnię do pchnięcia kulą z wyposażeniem; 7) roboty związane z elektryczną instalacją oświetleniową zewnętrzną; 8) strefę bezpieczeństwa wokół stadionu lekkoatletycznego.  
 
II.5) Główny kod CPV:  45212200-8 
 Dodatkowe kody CPV: 
 
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
 Wartość bez VAT:  
 Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
 miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2018-07-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:   
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Określenie warunków:  
 Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 Określenie warunków:  
 Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową obiektów sportowych w ramach których realizowano nawierzchnie poliuretanowe o wartości minimum 300.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza zsumowanie maksymalnie trzech zamówień o niższej wartości. b) Wykonawca dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz powierzy kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.  
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
 Informacje dodatkowe:  
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126).  
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową obiektów sportowych w ramach których realizowano nawierzchnie poliuretanowe o wartości minimum 300.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza zsumowanie maksymalnie trzech zamówień o niższej wartości. b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.: - kierownik budowy – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownik robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: - certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certificate), - badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objętym wytycznymi IAAF) - kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, - aktualne badania zgodnie z normą EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014 autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność parametrów oferowanego produktu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - tabela nr 2 Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej, - atest PZH dla oferowanej nawierzchni,  
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
 
 
 SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
 Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 15.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
 
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
 Informacje dodatkowe: 
 
 
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
 
 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
 Maksymalna liczba wykonawców   
 Kryteria selekcji wykonawców: 
 
 
 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)   
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania:  
 
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
gwarancja 10,00 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
 Informacje dodatkowe 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 Wstępny harmonogram postępowania: 
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
  Czas trwania:  
 
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
 Data:  godzina:  
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac; 3) w zakresie zmiany kierownika budowy: a) Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego i pod warunkiem, iż osoba zastępująca kierownika budowy będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu poprzedzające zawarcie umowy, na dzień złożenia wniosku o jego zmianę. b) Jeżeli kierownik budowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków Wykonawca dokona zmiany kierownika na pisemne wezwanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. Nowy kierownik budowy będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ofercie Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie umowy, na dzień uzgodnienia zmiany. 4) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania; 2) uzasadnienie zmiany; 3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 Data: 2018-04-12, godzina: 12:00, 
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
 Wskazać powody: 
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  


Dokumentacja przetargowa_BIEŻNIE_MOSIR_KOŁO(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe