tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Piątek, 18 października 2019   Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

Awans zawodowy

Podstawa prawna:
  • Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela).

Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ul. Stary Rynek 1.

Wymagane dokumenty:

 
Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
3) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
4) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
5) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
6) kopię aktu małżeństwa – w przypadku nazwiska innego na w/w dokumentach niż aktualnie używane.
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe