tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Środa, 24 stycznia 2018   Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok:
 • Budowa ulicy Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P
 • Przebudowa ul. Krańcowej w Kole
 • Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole
 • Przebudowa ul. Krzywej w Kole
 • Przebudowa ul. Bema w Kole
 • Budowa parkingu przy ulicy PCK
 • Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 6
 • Modernizacja zasobów lokalowych gminy
 • Wykupy gruntów
 • Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło
 • Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, oprogramowanie
 • Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi i ochrony sieci informatycznej
 • Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 • Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem
 • Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole
 • Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole
 • Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole
 • Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole
 • Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście
 • Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego
 • Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole
 • Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12
 • Zakup zestawu do pozoracji ran
 • Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole
 • Zakup urządzenia EEG Biofeedback dla SP 3
 • Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 11
 • Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole
 • Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego-Harcerska
 • Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50
 • Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego
 • Przebudowa ulicy Staffa w Kole
 • Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonym standardzie
W ramach dotacji:
 • Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole
 • Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole
 • Przebudowa ul. Przemysłowej
 • Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej
 • E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2010 – 2012

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w KoleW roku 2010 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 1. Zakończono przebudowę ul. Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej.
 2. W ramach budowy ulicy Południowej z kanalizacją deszczową, wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Cisowej oraz nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej.
 3. Budowa krytej pływalni - zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej.
 4. Zrealizowano kompleks boisk z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy ulicy Dąbrowskiego.
 5. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1.
 6. Wykonanie  oświetlenia ulic: Czereśniowa, Morelowa, Wiśniowa.
 7. Wykonanie  oświetlenia ulic: Mikołajczyka i Włocławskiej.
 8. Wykonano oświetlenie ulicy Mickiewicza od mostu do ulicy Sejmikowej.
 9. Wykonano oświetlenie ulicy Sienkiewicza od ul. Włocławskiej (RDT) do ronda.
 10. Wykonano oświetlenie ulicy Zawadzkiego, koniec ulicy w stronę ulicy Wiejskiej.
 11. Wykonano oświetlenie ulicy Blizna.
 12. Odbudowa Ratusza Miejskiego - kontynuowano prace wykończeniowe rozpoczęte w 2009r.
 13. W roku 2010 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na: budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Sienkiewicza, Freudenreicha (zadanie zakończono), przebudowę ulicy Nagórnej w Kole, utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej –Curie (zadanie zakończono).
W roku 2011 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole.
 2. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole w ramach „Radosnej szkoły”.
 3. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole w ramach „Radosnej szkoły”.
 4. Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole (zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”).
 5. Odbudowa Ratusza Miejskiego  - elewacja obiektu.
 6. Budowa budynku socjalno-komunalnego.
W roku 2012:
 1. Zakończono budowę ul. Mikołajczyka.
 2. Zakończono II etap i będzie realizowany III etap przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego.
 3. Będzie realizowane utworzenie placów zabaw w ramach „radosnej szkoły” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kole, Szkole Podstawowej nr 3 w Kole, Szkole Podstawowej nr 4 w Kole.
 4. Będzie rozpoczęta budowa przedszkola miejskiego.
 5. Będzie kontynuowana budowa krytej pływalni.
 
W roku 2010 Gmina Miejska Koło podpisała umowy o dofinasowanie z funduszy unijnych dla następujących projektów:
 1. O dofinasowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” (projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2) w ramach działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 1 534 384,84 zł w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 285 375,43 zł. Zakończono realizację rzeczową i finansową projektu. Celem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2. Podjęcie przedsięwzięć przewidzianych w niniejszym projekcie pozwoliło dostarczyć społeczności gminnej dwa zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej. Prace termomodernizacyjne budynków szkolnych przyczynią się do poprawy komfortu przebywania uczniów, nauczycieli i innych osób korzystających z budynków i przebywających w nim w sezonie jesienno-zimowym. Planowane działania przyczynią się do ograniczenia strat ciepła budynków, a to natomiast sprawi, iż znacznemu obniżeniu ulegnie wysokość kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz zmniejszeniu ulegnie emisja substancji szkodliwych dla środowiska.
W roku 2011 Gmina Miejska Koło podpisała umowy o dofinasowanie z funduszy unijnych dla następujących projektów:
 1. „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 185 225,00 zł w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 157 441,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło. Celem projektu jest zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dla dzieci mających trudności w nauce i dla dzieci uzdolnionych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne.
 2. „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 937 494,00 zł w tym kwota dofinasowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 817 680,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji urzędników gmin biorących udział w projekcie poprzez opracowanie i wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkoleń dla pracowników. Dla osiągnięcia tego celu urzędy zawarły porozumienie (partnerstwo) o współdziałaniu w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach którego Gmina Miejska Koło pełni rolę Lidera Projektu. 
W roku 2014 Gmina Miejska Koło podpisała umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych dla następujących projektów:
 1. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Całkowita wartość projektu wynosi 51 660,00 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 43 911,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" wykonane zostaną: A. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło, B. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, C. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Miejskiej Koło na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN, D. Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN oraz udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z obowiązującymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, E. Aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z roku 2000 i jego aneksu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Koło” z roku 2000, F. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe