tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Czwartek, 22 lutego 2018   Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

Awans zawodowy

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.).
Terminy składania dokumentów i załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta Koła wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela).

Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ul. Stary Rynek 1.

Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone za zgodność z oryginałem kopie,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; - dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także informację o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Załączniki:

Obowiązujące formularze: 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe