tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Sobota, 24 lutego 2018   Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyNie spalaj odpadów. Segreguj śmieci i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem

Nie spalaj odpadów.
Segreguj śmieci i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem.

Urząd Miejski w Kole nie ustaje w wysiłkach, by wyeliminować niebezpieczny nawyk spalania śmieci w paleniskach domowych. Ten niechlubny i szkodliwy dla zdrowia zwyczaj w myśl przepisów podlega karze. Zasmuca fakt, że chcemy żyć w estetycznym otoczeniu (segregujemy odpady i sprzątamy ziemię), a zupełnie  nie dbamy o jakość powietrza, którym oddychamy. Pomimo wciąż podejmowanych prób edukowania społeczeństwa, wiele osób trzeba karać za spalanie śmieci.


Ustawa o odpadach zabrania ich spalania poza instalacjami do tego przeznaczonymi. To konieczne, bowiem w czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne, jak dioksyny, furany, metale ciężkie, tlenki węgla, pyły. Substancje te trafiają do otoczenia i wraz z pożywieniem i wdychanym powietrzem dostają się do naszego organizmu. Nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne. Spaliny z domowych kotłowni są bardzo toksyczne, gdyż są emitowane z niskich kominów, co uniemożliwia ich wyniesienie na duże wysokości i rozproszenie w atmosferze. Jednocześnie związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów mają negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej i mogą spowodować pożar budynku lub być przyczyną zaczadzenia.

Pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kole, w trosce o edukację społeczeństwa w zakresie szkodliwości niskiej emisji i tematów pokrewnych, jak np. racjonalne postępowanie z odpadami, prowadzą tematyczne prelekcje w szkołach podstawowych i przedszkolach. Tegoroczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, planowane na dni 27-28 lutego, wzbogacone zostaną prezentacjami multimedialnymi oraz filmami. Dodatkowo każdego roku do mieszkańców trafia ulotka informacyjno-edukacyjna przybliżająca problematykę szkodliwości spalania odpadów.

Kiedy działania nie przynoszą pożądanego efektu, pozostaje interwencja Straży Miejskiej, która ustawowo upoważniona jest do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż na terenie nieruchomości dochodzi do termicznego przetwarzania odpadów, strażnicy z mocy prawa mogą przesłuchać właścicieli, żądać wyjaśnień, a nawet przeprowadzić badania w obiekcie.

Przy okazji przestrzegamy, że każdy, kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł. W przypadku stwierdzenia wypalania odpadów strażnik może także ukarać sprawcę mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

W sytuacji uzasadnionych podejrzeń o wypalaniu substancji zabronionych można informować Straż Miejską (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) pod nr tel. 986, 27 20 379 lub 506 184 127. W niektóre dni tygodnia Straż Miejska wystawia także patrol w godz. 14:00 – 22:00. Zgłoszenia w tym okresie należy kierować pod nr telefonu komórkowego 506 184 127.

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z  art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kole w dniu 28 września  2016 roku, podjęła uchwałę  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez Gminę tego zadania, było powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednakże ze względu na nieprzewidziane komplikacje związane z dostosowaniem systemu do tak szerokiej różnorodności prowadzonych działalności, a co za tym idzie zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz opór przed wprowadzeniem systemu ze strony przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, zasadnym było odstąpienie, od zamiaru włączenia nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę nr XXXVIII/367/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia  28 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odstąpienie od włączenia nieruchomości niezamieszkałych powoduje, że nadal obowiązywać będzie system dotychczasowy, czyli każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, podpisuje indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, w tym kierujących instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządców ogródków działkowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy wypowiedzieli umowy na odbiór odpadów komunalnych, proszeni są o zawarcie nowych umów.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane wejściem w życie nowego systemu, a teraz rezygnacją z niego, serdecznie przepraszamy. 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe