tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 21 maja 2018   Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Rewitalizacja to słowo odmieniane w ostatnich latach w samorządach przez przypadki. Cóż znaczy? Oczywiście patrząc na łaciński źródłosłów „re-vita” ponowne ożywienie, przywrócenie do życia. Ze smutkiem obserwujemy obumieranie miast. Zmiany gospodarcze (redukcja i przenoszenie się miejsc pracy na przedmieścia), zmiany w organizacji usług (zanik wielu usług w wyniku zmian na rynku oferowanych produktów), zmiany w komunikacji (powszechne użycie samochodów osobowych), całkiem inna organizacja handlu (rola sklepów wielkopowierzchniowych), decentralizacja zamieszkania (tzw. suburbanizacja – rozbudowa osiedli podmiejskich) to tylko niektóre z czynników wpływających na zamieranie centrów miast. Nie dotyczy to tylko Polski, wydaje się, że pierwsze na tej drodze były Stany Zjednoczone, gdzie procesy te zaczęły się wyraźnie już po II wojnie światowej.

Oczywiście, oprócz znaczenia potocznego słowo to zostało wykorzystane w sposób sformalizowany. W październiku 2015 roku Sejm przyjął ustawę o rewitalizacji, w której określił, że: rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
 
Właśnie tym, określonym w ustawie działaniem zajmuje się samorząd Koła. Radni Miasta Koła określili obszar wymagający rewitalizacji (zdegradowany) podczas prac nad aktualizacją strategii rozwoju Miasta na przełomie 2015 i 2016 roku. W przyjętej uchwałą nr XXIV/239/2016 Rady Miejskiej  w Kole z dnia 25 maja 2016 roku stwierdzono:

Miasto Koło jest miastem z wielowiekową historią. Poza historią specyficzne położenie najstarszej części miasta (na wyspie), przemiany gospodarcze i społeczne spowodowały duże zróżnicowanie w rozwoju… W obrębie administracyjnym Miasta Koła występują obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze – obszary te charakteryzują się utratą dotychczasowych funkcji wynikających z przemian gospodarczych o charakterze strukturalnym i zmian na lokalnych rynkach zatrudnienia, a przeprowadzenie w krótkim czasie restrukturyzacji upadających tradycyjnych gałęzi przemysłu, handlu i usług jest niemożliwe. Obszary te charakteryzują się nagromadzeniem na ich terenie negatywnych cech społecznych i gospodarczych, takich jak zaburzona struktura demograficzna, niski poziom zamożności, słaba dostępność i jakość usług publicznych oraz pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza.

Obszarem skupiającym jak w soczewce wszystkie problemy jest niewątpliwie najstarsza, mieszcząca się na wyspie część Miasta, oraz sąsiadujące tereny poprzemysłowe. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe. Łączy się ściśle z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju.

W dniu 29 marca 2017 roku Rada Miejska w Kole podjęła dwie uchwały rozpoczynające prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
  1. Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  2. Uchwała Nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020.
Dzięki tym uchwałom rozpoczną się prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. GPR  będzie dokumentem, który określi kierunki działań rewitalizacyjnych.

Obszar rewitalizacji uchwała określiła jako zgodny z dokumentem pt. „Diagnoza Obszaru Zdegradowanego Miasta Koła na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji”.

Są to następujące tereny:

Lp. Obszar Liczba mieszkańców Obszar (ha)
1 Stare Miasto (wyspa) 1.558 44,045
2A Rejon ulic: Toruńskiej, Garncarskiej 1.681 32,011
2B Rejon ul. Sienkiewicza,3 Maja, Słowackiego 16 3,2945
2C Parki i błonia nadwarciańskie 0 9,1789
3 Rejon ruin zamku (Błonia) 0 0,8501
4A Rejon po byłym zakładzie KORUND 0 28,260
4B Rejon ul. Toruńska, Zakładowa, Przemysłowa 74 26,9722
4C Rejon ul. Toruńska, Towarowa 6 1,2363
5 Wieża ciśnień 0 0,1521
Razem 3.285 146,0001

Krzysztof Mrowicki
Dyrektor Remedis SA


Poniżej zamieszczono mapki poszczególnych terenów:
 
1. Mapa obszaru Stare Miasto (wyspa)
2. Mapy obszaru starej, prawobrzeżnej części Miasta wraz z terenami zielonymi 
2.1. 2A Rejon ulic Toruńskiej/ Garncarskiej
 
2.2. 2B Rejon ulic Sienkiewicza, 3 Maja, Słowackiego

 

 
2.3. 2C Parki i błonia
 
 

3. Pozostałe na południowym brzegu Warty ruiny zamku  królewskiego
 
4. Tereny poprzemysłowe w rejonie ulicy Toruńskiej 
4.1. 4 A Tereny po zakładach Korund 
 
4.2. 4 B Rejon ulic Toruńska/ Zakładowa/ Przemysłowa
 
 

4.3. 4 C Rejon ulic Toruńska/ Towarowa 
 
5. Leżąca w pobliżu dworca kolejowego wieża 
Bieżące informacje na temat prac nad programem rewitalizacji znajdziecie Państwo pod adresem:

http://www.kolo.pl/pl/139/472/gminny-program-rewitalizacji
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe