tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 21 maja 2018   Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA   
IP.6722.7.2016                                                                    
Koło, dnia 18.04.2017 r.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały nr XXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  25 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Mickiewicza 12, w godzinach od 8.00 do 15.00 (pokój nr 107).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godzinie 1030 siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (pokój nr 10).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Koła.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Koło. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Koła
Stanisław Maciaszek
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe