tel. (63) 272-23-11  
banerwirtualnyspacer
Miasto Koło
Poniedziałek, 19 lutego 2018   Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 28.11.2017 r.
IP.6722.9.2016

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła
w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.12.2017 r. do 28.12.2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. w siedzibie Urzędu, ul. Stary Rynek 1 (sala sesyjna) o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2018 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@kolo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła.

Burmistrz Miasta Koła

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe