tel. (63) 272-23-11  
WOSP2019BANER
Miasto Koło
Środa, 16 stycznia 2019   Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Przyroda Ziemi Kolskiej”

Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Ochrony Środowiska zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Przyroda Ziemi Kolskiej”. Celem konkursu jest: edukacja plastyczna i przyrodnicza dzieci oraz młodzieży; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego; dostrzeganie współzależności i równowagi przyrodniczej między poszczególnymi elementami środowiska.

Temat i zadanie:
 obejmuje wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej przyrodę Ziemi Kolskiej, ukazującą charakterystyczne (zaobserwowane) dla tego obszaru elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczestnicy (grupy): dzieci w wieku przedszkolnym (I grupa); uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (II grupa); uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych,  uczniowie gimnazjów (III grupa); uczniowie szkół średnich - liceum, technikum (grupa IV); uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (V grupa).

Warsztat:
 • technika plastyczna - dowolna,
 • format - dowolny.
Założenia organizacyjne:
 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki,
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy;  dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Przyroda Ziemi Kolskiej” w terminie do 8 marca 2018r. na adres Organizatora: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołuje Organizator,
 • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kole - Ratusz; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych Organizatora,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt: Szymon Czerwiński, Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Ochrony Środowiska; tel. 63 26 27 551; e-mail: srodowisko@kolo.pl
Organizator prosi o pomoc opiekunów i nauczycieli.

Z – ca Burmistrza Miasta Koła
/-/   Elżbieta Modrzejewska
 
Sporządził: Szymon Czerwiński
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe