tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Czwartek, 21 marca 2019   Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2018

MDK w Kole serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszego powiatu do udziału w eliminacjach powiatowych XXIII WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW CZERWONAK 2018. Eliminacje Powiatowe konkursu odbędą się w MDK w Kole, 16 maja, o godz: 9.00. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.

XXIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL
PIOSENKI  PRZEDSZKOLAKÓW
CZERWONAK 2018

ELIMINACJE POWIATOWE KOŁO

REGULAMIN

1. Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w czterech etapach:
 • eliminacje gminne;
 • eliminacje powiatowe / miejskie (miasta na prawach powiatu grodzkiego);
 • eliminacje rejonowe;
 • finał wojewódzki.
2. Organizatorem finału wojewódzkiego Festiwalu i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.

Współorganizatorami Festiwalu są organizatorzy eliminacji - instytucje i placówki wyszczególnione na stronie internetowej www.gok-sokol.pl

3. Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję młodych wykonawców.

WARUNKI UCZESTNICTWA

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko urodzone nie wcześniej niż w 2011 roku, które przygotuje jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru dziecięcego, o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty oraz zostanie zgłoszone do udziału w konkursie poprzez dostarczenie organizatorom eliminacji (gminnych - jeśli nie ma to powiatowych/miejskich) Karty Uczestnika. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na kategorie wiekowe i jest przeznaczony wyłącznie dla solistów.

5. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na prawidłowo wypełnionych oryginalnych (także w postaci kserokopii) Kartach Uczestnika, które można pobrać od organizatora lub ze strony internetowej www.gok-sokol.pl. Uczestnik może zostać zgłoszony przez instytucję lub osobę prywatną, ale tylko jeden raz w danej edycji.

6. Podany w Karcie Uczestnika Repertuar uznawany jest za propozycję ostateczną i nie może być zmieniony w przypadku przejścia Uczestnika do następnego etapu.

7. Uczestnik może śpiewać z akompaniamentem instrumentu/instrumentów muzycznych (maksymalnie 3 osoby w zespole akompaniującym) lub z półplaybackiem (podkładem muzycznym) przygotowanym techniką cyfrową na opisanym i sprawdzonym nośniku – płycie CD (w formacie CD audio, mp3 lub pendrive), który należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych.

8. Dopuszcza się półplaybacki z wgranymi chórkami lub/i linią melodyczną z tym zastrzeżeniem, że jeśli ich obecność będzie negatywnie wpływać na czytelność prezentacji, może to wpłynąć na odbiór i ocenę Uczestnika przez komisję konkursową.

9. Uczestnikowi zamiast zespołu akompaniującego może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny (maksymalnie trzy osoby).

KRYTERIA OCENY
 
10. Ocena Jury dotyczyć będzie wyłącznie Uczestnika, z uwzględnieniem takich kryteriów jak:
 • dobór repertuaru (w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości wykonawczych wg parametrów – rozpiętość i usytuowanie melodii w skali oraz struktura rytmiczna i interwałowa piosenki),
 • estetyka wykonania (w szczególności precyzja intonacji i poprawność artykulacji tekstu)
 • ogólny wyraz artystyczny (muzykalność i naturalność wykonania).
NAGRODY
 
11. Wszyscy finaliści Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Ponadto Jury przyzna następujące regulaminowe nagrody rzeczowe:  
 • nagrodę Wójta Gminy Czerwonak za zajęcie I miejsca,
 • nagrodę za zajęcie II miejsca,
 • nagrodę za zajęcie III miejsca,
 • wyróżnienia.
W uzgodnieniu z organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

WARUNKI KOŃCOWE

 
12. Skład Jury na poszczególnych etapach eliminacji ustala organizator tych eliminacji. Jury eliminacji gminnych typuje do kolejnego etapu ilość uczestników wyznaczoną przez organizatora kolejnego etapu. Komisje eliminacji powiatowych i miejskich kwalifikują do udziału w eliminacjach rejonowych pięcioro uczestników. Komisje eliminacji rejonowych kwalifikują do udziału w finale tylu uczestników, ile powiatów/miast na prawach powiatu grodzkiego jest reprezentowanych w eliminacjach danego rejonu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko w uzgodnieniu z organizatorem Festiwalu. W przypadku, gdy nie zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe, o zakwalifikowaniu do eliminacji rejonowych decyduje kolejność zgłoszeń z danego powiatu.

13. Organizatorzy eliminacji powiatowych / miejskich przeprowadzą eliminacje i dostarczą protokoły ich przeprowadzenia organizatorom eliminacji rejonowych co najmniej tydzień przed przeprowadzeniem tych ostatnich. Terminy i miejsce przeprowadzenia eliminacji rejonowych zostaną podane na stronie www.gok-sokol.pl najpóźniej do 31 marca 2018 r. Organizatorzy eliminacji rejonowych przeprowadzą je i dostarczą protokoły organizatorowi finału wojewódzkiego do 04 czerwca 2018 r. Finał wojewódzki odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.

14. Skład Jury Finału Festiwalu ustala jego organizator - GOK „Sokół” w Czerwonaku. Werdykt Jury jest ostateczny.

15. Organizator nie pokrywa koszów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia Uczestników Festiwalu.

16. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator eliminacji stosownego szczebla po konsultacji z organizatorem dalszego etapu.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz do ich obróbki, powielania i rozpowszechniania w celach promocyjnych.

18. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19. Eliminacje Powiatowe konkursu odbędą się w MDK w Kole 16 maja, o godz. 9.00

Na wypełnione karty zgłoszeń czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja br.     
Prosimy nie przekraczać ilości - 3 uczestników  z jednej placówki.
Uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymają dyplomy,
Komisja zakwalifikuje max. 5 osób do Eliminacji Rejonowych w Koninie.
Nasz adres: Miejski Dom Kultury, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
z dopiskiem „Konkurs piosenki przedszkolaków“


Informacji nt. konkursu udziela instruktor Agnieszka Szafrańska
tel. 63 27 22 847
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe