tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Środa, 20 marca 2019   Imieniny: Klaudii, Eufemii, Cyriaki

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

Koło, dnia 15.05.2018 r.
BURMISTRZ MIASTA KOŁA                                                            
IP.6722.9.2016

OBWIESZCZENIE
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła
w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.05.2018r. do 14.06.2018r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.06.2018r. w siedzibie Urzędu, ul. Stary Rynek 1 (sala sesyjna) o godz. 13.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r.
 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@kolo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła.
 
Zastępca Burmistrza Miasta Koła
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe