tel. (63) 272-23-11  
banerblues2019
Miasto Koło
Środa, 19 czerwca 2019   Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła

Koło, dnia 31.12.2018 r.
IP.6722.2.2018                                                                                                                         

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŁA
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w
rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945), art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  3 października  2008   r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały nr LV/519/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła,


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej
i Broniewskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08 stycznia do 07 lutego 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło (pok. 107), w godzinach pracy
Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło (sala sesyjna).


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Koła w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 28 lutego 2019 r.:

• pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12, 62-600 (pok. 107), w godzinach pracy Urzędu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@kolo.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Koła.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe