tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 15 listopada 2019   Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

Straż miejska informuje przedsiębiorców

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło,  Urząd Miejski i Straż Miejska  informują, iż przystępują do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce system gospodarki odpadami.
 
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty  produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.
 
 W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
 
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
 
− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
 
− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
 
Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego  z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  poprzez okazanie takich umów   i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
W związku z powyższym, jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Koła   zawarli takie umowy, zobowiązani są  niezwłocznie tego dokonać.
 
 Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Źródło: Straż Miejska w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe